Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 203 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind vânzarea apartamentului nr. 9 situat în Sinaia,b-dul Republicii  nr.23,  având număr cadastral 20844-C1-U4,  către dl.DRĂGAN VASILE

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat la Registratura Primariei orasului Sinaia  sub  nr.36541/02.12.2019;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.36615/ 02.12.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului nr. 9 situat in Sinaia, b-dul Republicii  nr.23,  cu număr cadastral 20844-C1-U4,  către dl.DRĂGAN VASILE;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care prevede că sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, b-dul Republicii nr.23, apartament nr.9,  având număr cadastral 20844-C1-U4 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către dl Drăgan Vasile a apartamentului nr. 9 situat în Sinaia, b-dul Republicii nr.23, cu număr cadastral 20844-C1-U4 , conform releveului anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 12.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dl. Drăgan Vasile are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 203/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.