Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 204 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind vânzarea apartamentului nr. 5 situat în Sinaia,b-dul Republicii  nr.39, et.1, având număr cadastral 22841-C1-U9, către dna.Munteanu Paraschiva Vasilica

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat la Registratura Primariei orasului Sinaia  cu nr.36525/02.12.2019;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.36618 /02.12.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, b-dul Republicii  nr.39, et.1, apartament nr.5  având număr cadastral 22841-C1-U9 către dna.Munteanu Paraschiva Vasilica;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care prevede că sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului nr. 5 situat în Sinaia, b-dul Republicii nr.39, et.1, având număr cadastral 22841-C1-U9 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către dna Munteanu Paraschiva Vasilica a apartamentului nr. 5 situat în Sinaia, b-dul Republicii nr.39, et.1,  având număr cadastral 22841-C1-U9 , conform releveului anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 9000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. – Dna Munteanu Paraschiva Vasilica are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 204/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.