Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 207 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

Privind apartamentarea construcției C1- Magazie cu nr. cadastral 24890-C1, situată în Sinaia, str.Furnica nr.32

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de dl. Vlad Oprea,  Primarul orașului Sinaia, înregistrat la Registratura Primariei orasului Sinaia cu nr.37067/05.12.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.37084/05.12.2019 prin care propune apartamentarea magaziei situate în Sinaia, str.Furnica nr.32;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Prevederile Legii nr.7/1996 – Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare (modificata) si ale Ordinului nr.700/2014 al directorului general A.N.C.P.I.;

–   În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă apartamentarea construcției C1 cu nr. cadastral 24890-C1, situată în Sinaia, str.Furnica nr.32, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului să semneze actul de apartamentare în fața notarului public.

ART.3. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 207/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.