Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 208 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

 –  Referatul de aprobare înregistrat la Primaria orasului Sinaia cu  nr. 37565 din 10.12.2019, întocmit de dl. consilier local David Remus;

– Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orasului Sinaia cu nr. 37576 din 10.12.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019  privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ANEXĂ LA HCL. nr. 208/19.12.2019

INVENTAR DOMENIUL PRIVAT ORAŞ SINAIA  

Nr.

crt

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Suprafata (mp.) Observaţii

1.

Teren Strada Gheorghe Şincai, nr. 2A, lot 1

115,00 mp

2.

Teren Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 33 58,47 mp (din măsurători), 60 mp (din acte)

Nr. cadastral 345

3.

Teren Strada Mihai Eminescu, nr. 5A, lot 1

40,00 mp

4.

Teren Strada  Mihai Eminescu, f.n., lot 40 299 mp (din măsurători), 300 mp (din acte)

Nr. cadastral 22428

5. Teren Strada Octavian Goga, nr. 1

23,10 mp

6. Teren Calea Bucureşti, nr. 26

2082 mp

Descarca:  HCL 208/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.