Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 210 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind vânzarea terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, situat în Bulevardul Republicii, nr. 8, cu numărul cadastral 24999, conform H.C.L. nr. 17/2005, republicată şi modificată la data de 17.06.2013

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat la nr. 36941 din 05.12.2019, întocmit de preşedintele Comisiei de analiză a dosarelor în baza H.C.L.  nr. 17/2005, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;

– Raportul de specialitate înregistrat la nr. 37099 din 05.12.2019 al Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr.112/1995, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.4/1973 si a Legii nr.85/1992 republicată, conform  HCL nr. 17/2005  republicată şi modificată la data de 17.06.2013, privind înstrăinarea terenurilor din curţi proprietate privată a oraşului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii;

– Procesul verbal nr. 34926 din 18.11.2019, intocmit de  Comisia de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr.112/1995, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.4/1973 si a Legii nr.85/1992 republicată, conform  HCL nr. 17/2005  republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;

– HOT[R\REA Consiliului Local nr. 17/2005  republicată şi modificată la data de 17.06.2013, privind înstrăinarea terenurilor din curţi proprietate privată a oraşului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, Legii nr.4/1973 și Legii nr.85/1992 republicată;

–  art. 652 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) și art. 139 alin.(2), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului, situat în Sinaia, Bulevardul Republicii, nr. 8, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea în indiviziune a terenului, în suprafată de 447mp (din acte), 451mp (din măsurători), situat în Sinaia, Bulevardul Republicii nr. 8, cu numărul cadastral 24999, teren identificat conform planului de situaţie (anexa nr. 1), astfel:

–  150 mp indiviz din 447mp din acte (451mp din măsurători): se va vinde lui Elisei Ion;

–  48 mp indiviz din 447mp din acte (451mp din măsurători): se va vinde lui Dulamă Margareta;

–  54 mp indiviz din 447mp din acte (451mp din măsurători): se va vinde lui Drăghia Alecsandru;

–   41 mp indiviz din 447mp din acte (451mp din măsurători): se va vinde lui Negru Florica.

ART.3. – Aprobă preţul de vânzare a terenului, de 35 euro/mp (la care se adaugă TVA).

ART.4. – Plata se face integral pâna la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, la cursul valutar al B.N.R., leu-euro, din ziua efectuării plății.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data prezentei hotărâri.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.7. – Numiţii Elisei Ion, Dulamă Margareta, Drăghia Alecsandru şi Negru Florica au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Descarca: HCL 210/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.