Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 211 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7, nr. cad. 438, 438-C1, 438-C2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de Vila Sașa Romano – Vila “Florilor”, cod PH-II-m-B-16633

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37520 din 10.12.2019 întocmit de  David Remus, Consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7, nr. cad. 438, 438-C1, 438-C2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de Vila Sașa Romano – Vila “Florilor”, cod PH-II-m-B-16633.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 37523 /10.12.2019;

Văzând cererea nr. 34831/18.11.2019 a proprietarilor Radu Liviu și Radu Carmen, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7;

Având în vedere adresa nr. 1742/11.11.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7, nr. cad. 438, 438-C1, 438-C2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de Vila Sașa Romano – Vila “Florilor”, cod PH-II-m-B-16633;

Conform art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), art. 139 alin.(3), lit.e) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7, nr. cad. 438, 438-C1, 438-C2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de Vila Sașa Romano – Vila “Florilor”, cod PH-II-m-B-16633, la prețul de 1.250.000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 211/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.