Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 213 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37648 din 10.12.2019 a Consilierilor locali Popa Gheorghe si Vasile Gheorghe, prin care propune prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 37661 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 53/03.01.2018

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.  Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018  încheiat între POTROANCHENU MIHAELA GEORGETA, în calitate de concesionar și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL 213/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.