Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 214 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37696 din 10.12.2019 întocmit de Popa Gheorghe și Vasile Gheorghe, Consilieri locali prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 37699 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017  încheiat între BALTĂ GABRIELA IONELA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL 214/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.