Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 215 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind aprobarea asocierii între orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia și SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizării proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK SINAIA”

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare întocmit de  Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.37.774/11.12.2019;

–   Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 37.778/11.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență 57/2019 privind Codul administrativ art.129, alin.2, lit. c), d), e), coroborat cu alin.(6), lit. a), b),  alin.(7), lit. c), f), j), p), r) și  alin. (9), lit.a), artr. 139 alin. (3),  lit. f) și art. 196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă asocierea între oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizării proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK SINAIA”.

 ART. 2. – Aprobă Contractul de asociere, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Împuterniceste primarul orașului Sinaia să semneze contractul de asociere, prevăzut in anexa 1.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca:  HCL 215/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.