Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 217 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind aprobarea Listei Evenimentelor organizate în anul 2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 37.548/10.12.2019;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 37.550/10.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență 57/2019 privind Codul administrativ art.129, alin.2, lit. b), d), e) coroborat cu alin.(7), lit. a), d), e), f), k), r) și alin.(9) lit.c), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1), lit.a)

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă Lista Evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2020 prevăzute în anexa nr. 1, care face parte  integrantă  din  prezentei hotărâre.

 ART. 2. – Împuternicește primarul orașului să încheie contracte / parteneriate / protocoale de colaborare, în vederea realizării de evenimente, cuprinse în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca: HCL 217/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.