Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 220 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind darea în administrare a unui “Aparat de ventilație mecanică”, către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37109 din 05.12.2019 al Primarului Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 37270 din 09.12.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a unui “Aparat de ventilatie mecanica”, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

În baza:

Hotărârii Consiliului Județean nr. 84 / 05.07.2019 si Hotărârii Consiliului Local nr. 126 / 11.07.2019 privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea realizării obiectivului “Achiziționare două aparate de ventilatie mecanică – Spitalul Orășenesc Sinaia”;

Hotărârii Consiliului Local nr. 127 / 11.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Hotărârii Consiliului Local nr. 170 / 26.09.2019 si nr. 185 / 30.10.2019 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 / 11.07.2019;

Hotărârii Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

Protocolului de predare – preluare dintre Direcția de Sănătate Publică Prahova si Consiliul Local Sinaia nr. 14949 / 28.06.2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART. 1 – Se aprobă darea în administrare a unui “Aparat de ventilatie mecanica”, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

ART.2 – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Descarca: HCL 220/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.