Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 221 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind închirierea prin licitație publică a următoarelor spații comerciale: Spațiul nr.13 nou, situat în Orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;Spațiul nr.1, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27; Spațiile nr.1 și nr.2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750

Având în vedere:

Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, înregistrat sub  nr. 30557/17.10.2019;

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 30592/ 17.10.2019 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale:

  • Spațiul nr.13nou, situat în Orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;
  • Spațiul nr.1, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;
  • Spațiile nr.1 si 2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750.

Avizul comisiei de specialitate;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a), art.287, lit.b) si art.332 – atr.348 din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E :

 Art.1.  Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale, cu următoarele obiecte de activitate:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 13nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp –          comercializare artizanat

(cod CAEN 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse).

12 euro/ mp/ luna (total 72 euro/luna)
2 1

(B-dul Carol I, nr.27)

20 mp activitate comercială pentru producători 15 euro/ mp/ luna

(total 300/euro/luna)

3 1

(Izvorul Rece – km117+750)

20 mp – activitate comercială cu produse nealimentare

(coduri CAEN : 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse și 4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare).

7 euro/ mp/ luna

(total 140 euro/luna)

4 2

(Izvorul Rece – km117+750)

20 mp – activitate comercială cu produse nealimentare

(coduri CAEN : 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse și 4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare).

7 euro/ mp/ luna

(total 140 euro/luna)

ART.2.  – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor comerciale menționate la art.1, conform anexelor 1 – 7.

ART.3. – Prețul minim al închirierii spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 5.

ART.4. – Spațiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

ART.5. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractele de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestora.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Descarca: HCL 221/2019 si Anexele 1-7 la HCL 221/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.