Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 222 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind aprobarea actului aditional nr. 5 la contractul pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1 – Busteni”

Avand in vedere:

Referatul  de aprobare întocmit de  Primarul orasului Sinaia înregistrat sub nr.38118/13.12.2019

Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala, înregistrat sub nr.38126/ 13.12.2019

– Notificarea nr. 3104/18.10.2019,  formulata de SC Comprest SA Brasov, reprezentata de cabinet avocat Vass Iulia-Erzsebet

– adresele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova nr. 35961/26.11.2019, 36736/03.12.2019 prin care aceasta mentioneaza faptul ca ne aflam în perioada de remediere ( 90 de zile de la primirea Notificarii) si că neaprobarea ajustării tarifelor contractului pentru anii 2019 si 2020 poate duce la rezilierea contractului în luna ianuarie 2020.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

 In conformitate cu :

– Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin.(1), lit. l;

– Ordinul 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,

– Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Contractul nr.2219/17.11.2016 incheiat de Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC Comprest SA Brasov;

 In temeiul OUG 57/2019 privind codul administrativ, art 129 alin. (1) , alin (2) lit d) coroborat cu  art 196, alin (1),  lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă Actul adițional nr.5 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Busteni, nr. 2219/17.11.2016, conform documentului prevazut in anexa 1.

ART.2. Acordă mandat special și împuterniceste Viceprimarul orasului Sinaia în persoana domnului Bădăran Gheorghe, să voteze și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul aditional nr. 5 la contractul nr. 2219/17.11.2016.

ART.3. Biroul Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politiei Locale Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL 222/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.