Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 223 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018 referitoare la impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, cu modificarile si completarile ulterioare

 Având în vedere:

         Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia, înregistrat sub  nr.38343/17.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.38344/17.12.2019, întocmit de Serviciul Buget- birou taxe și impozite din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Hotărârea Consiliului Local nr. 147/10.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul orașului Sinaia, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite  în vederea majorării cu până la 500%;

Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%;

Vâzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitrate cu Art.489, alin.(5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal prin care “Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.”

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1 –   Aprobă completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018, conform anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget – Birou taxe si impozite, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Descarca: HCL 223/2019

Last modified: februarie 18, 2020

Comments are closed.