Administrație Publică

Anunt privind licitatie vanzare teren situat în intravilanul Orașului Sinaia, str. Avram Iancu nr. 4, lot 1

februarie 5, 2020

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
PRIMARIA ORASULUI SINAIA cu sediul in Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: ilie.voicu@primaria-sinaia.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
Licitație publică pentru vânzare teren în suprafata de 164 mp, proprietate privată a Orașului Sinaia, situat în intravilanul  Orașului Sinaia, str. Avram Iancu nr. 4, lot 1.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Urbanism si Cadastru.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Serviciul Urbanism si Cadastru din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:
300 lei / exemplar, ce se achită la caserie.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 24.02.2020, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2020, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
03.03.2020, ora 11.00, Primaria Orasului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, sala 1, etaj 1.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44,  telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 03.02.2020.

Last modified: februarie 5, 2020

Comments are closed.