Administrație Publică

ANUNȚ LICITAȚIE pentru 2 spații comerciale din data de 26.03.2020 ora 11.00

martie 2, 2020

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.125, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: tiberiu.ivan@primaria-sinaia.ro
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: scoaterea la licitație publică cu strigare libera, a 2 spații comerciale după cum urmează:
–    Spațiile nr.1 și 2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația activitate comercială cu produse nealimentare. Fiecare spațiu are o suprafață de 20 mp, sunt amplasate pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200643/2018 respectiv 1200642/2018, act proprietate 5/2018, numar cadastral 23902.
Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.221/19.12.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– la cerere, de la sediul instituției, Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control;
– electronic (prin e-mail), după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primariei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 300 lei/exemplar, ce se achită la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al Primăriei Oraşului Sinaia.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 13.03.2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.03.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depusa oferta:
Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
-într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
-26.03.2020, ora 11.00, Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44,  telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro .
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 24.02.2020.

Last modified: martie 2, 2020

Comments are closed.