Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 62 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT   Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia

PROIECT: „ECO-BUS” 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Apel de proiecte nr: POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI

 Consiliul Local al Orașului Sinaia, judetul Prahova, întrunit în sedința ordinară în data de  14.04.2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 9435/ 01.04.2020 si Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 9438/ 01.04.2020, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sinaia, delegarea gestiunii serviciului public de transport călători cu autobuze, către SC Transport Urban Sinaia SRL;

Ținând cont de prevederile:

  • 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
  • 1 din Ordinul nr. 972/2007 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
  • Ordinului nr.131/1401/2019 din 2019 privind documentele standard si contractul cadru care va fi utilizat in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitatile administrativ-teritoriale, realizate cu autobuze, troleibuze si/ sau tramvaie;
  • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de calatori pe calea ferata si rutier si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si 1107/70 ale Consiliului (JO L 315/2007);

Luând în considerare prevederile HCL. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

Reținând avizul de principiu al Consiliului Concurenței nr. 5170/13.04.2020, înregistrat la Primăria Sinaia sub nr. 10239/13.04.2020 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin.(1) și art.196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului public de transport călători cu autobuze pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia, prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, către SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.2. –  Aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de transport local în Orașul Sinaia (Anexa 1).

ART.3. – Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu autobuze în aria teritorială  a UAT   Sinaia si anexele care îl însotesc (Anexa 2).

Contractul de delegare se va încheia numai după obținerea avizului final din plenul Consiliului Concurenței.

ART.4. – Aprobă predarea de către Orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL  a bunurilor aflate în patrimoniul public si privat al Orasului Sinaia care fac obiectul gestiunii delegate, prevazute în Anexa 4.1.1. la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competentă a UAT Orașul Sinaia.

ART.5.

(1) Predarea-primirea bunurilor prevazute la Art.4. se realizează pe bază de procese verbale de predare-primire încheiate între Primaria Orașului Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL.

(2) Comisiile de predare și de primire a bunurilor se stabilesc prin dispoziție a Primarului pentru Orasul Sinaia, respectiv prin decizie a directorului general sau administratorului pentru SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.6. – Delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, se face pe o durată de 10 ani de la adoptarea prezentei.

ART.7. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze, în numele si pe seama Orasului Sinaia, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu autobuze  în aria teritorială de competență a UAT Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, precum si actele adiționale la acesta.

ART.8. – Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către serviciile de specialite din cadrul Primariei Sinaia si SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.10. – Hotărârea se comunică:

– Directiei Poliția Locală;

– Serviciului Buget;

– Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

– SC.Transport Urban Sinaia SRL si spre stiinta Instituției Prefectului – Județul Prahova.

Prezenta hotărâre a fost votată   astfel:  17 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abtineri.

La data adoptării sunt in funciie  17consilieri din 17 membri.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.