Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 62 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT   Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia

PROIECT: „ECO-BUS” 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Apel de proiecte nr: POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI

 Consiliul Local al Orașului Sinaia, judetul Prahova, întrunit în sedința ordinară în data de  14.04.2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 9435/ 01.04.2020 si Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 9438/ 01.04.2020, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sinaia, delegarea gestiunii serviciului public de transport călători cu autobuze, către SC Transport Urban Sinaia SRL;

Ținând cont de prevederile:

  • 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
  • 1 din Ordinul nr. 972/2007 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
  • Ordinului nr.131/1401/2019 din 2019 privind documentele standard si contractul cadru care va fi utilizat in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitatile administrativ-teritoriale, realizate cu autobuze, troleibuze si/ sau tramvaie;
  • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de calatori pe calea ferata si rutier si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si 1107/70 ale Consiliului (JO L 315/2007);

Luând în considerare prevederile HCL. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

Reținând avizul de principiu al Consiliului Concurenței nr. 5170/13.04.2020, înregistrat la Primăria Sinaia sub nr. 10239/13.04.2020 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin.(1) și art.196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului public de transport călători cu autobuze pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia, prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, către SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.2. –  Aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de transport local în Orașul Sinaia (Anexa 1).

ART.3. – Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu autobuze în aria teritorială  a UAT   Sinaia si anexele care îl însotesc (Anexa 2).

Contractul de delegare se va încheia numai după obținerea avizului final din plenul Consiliului Concurenței.

ART.4. – Aprobă predarea de către Orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL  a bunurilor aflate în patrimoniul public si privat al Orasului Sinaia care fac obiectul gestiunii delegate, prevazute în Anexa 4.1.1. la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competentă a UAT Orașul Sinaia.

ART.5.

(1) Predarea-primirea bunurilor prevazute la Art.4. se realizează pe bază de procese verbale de predare-primire încheiate între Primaria Orașului Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL.

(2) Comisiile de predare și de primire a bunurilor se stabilesc prin dispoziție a Primarului pentru Orasul Sinaia, respectiv prin decizie a directorului general sau administratorului pentru SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.6. – Delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, se face pe o durată de 10 ani de la adoptarea prezentei.

ART.7. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze, în numele si pe seama Orasului Sinaia, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu autobuze  în aria teritorială de competență a UAT Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, precum si actele adiționale la acesta.

ART.8. – Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către serviciile de specialite din cadrul Primariei Sinaia si SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.10. – Hotărârea se comunică:

– Directiei Poliția Locală;

– Serviciului Buget;

– Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

– SC.Transport Urban Sinaia SRL si spre stiinta Instituției Prefectului – Județul Prahova.

Prezenta hotărâre a fost votată   astfel:  17 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abtineri.

La data adoptării sunt in funciie  17consilieri din 17 membri.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 29, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support