Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 66 din 28 aprilie 2020

mai 5, 2020

privind aprobarea bugetului Campaniei Verde Crud 2020

Având în vedere :

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10914/27.04.2020, întocmit de Primarul Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10915/27.04.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În temeiul art.129, alin.(1),  alin. (2), lit.c) și alin.(7) lit.i), n) și s), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă desfășurarea Campaniei Verde Crud 2020 în perioada 01-15 mai 2020.

 ART. 2. – Aprobă bugetul aferent organizării Campaniei Verde Crud 2020,  în cuantum de 120.000 de lei.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.