Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.102 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobare documentatie AUDIT ENERGETIC, pentru realizarea  proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15374/17.06.2020 inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15375/17.06.2020 prin care se propune aprobarea Auditului energetic  pentru realizare  proiectului  „Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu:

– Legea 121/2014 privind eficienta energetica –

– Legea 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii 121/2014 privind eficienta energetica;

– Hotărârea Guvernului nr. 1259/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii 199/2000 privind utilizarea eficienta e energiei;

Conform Ordinului MIR nr.245/2002  privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul să realizeze bilanțuri energetice și a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuții în domeniul gestiunii energiei si SR EN 13201 care prevede conditiile (luminanta/iluminare,uniformitate,orbire) minime acceptate pentru iluminatul public in UE;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă documentația AUDIT ENERGETIC, pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia”.

 Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.