Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.106 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17551 din 08 iulie 2020, întocmit de  iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 17552   din 08 iulie 2020   prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, precum si prevederile art. IX  alin. (l) din    OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare;

În temeiul art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

              Art. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

A. BUGET LOCAL

I.      VENITURI :  0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei

 

 

 Cap.51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE 

Titlul I Cheltuieli salariale

Titlul XIX Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent (85.01.01.)

 

 

0 lei

10.500 lei

-10.500 lei

 

Cap. 65  ”ÎNVĂȚĂMÂNT” 

Titlul XI Alte cheltuieli

 

8.500 lei

8.500 lei  

Cap.847”ALTE ACȚIUNI  ECONOMICE” 

Titlul II Bunuri si servicii (20.30.30)

 

-8.500 lei

-8.500 lei

 F. BUGET DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII 

    I. VENITURI :

        a) Venituri din donații și sponsorizări (37.00)  

1.430 lei

1.430 lei

II.                CHELTUIELI : 1.430 lei
 

Cap.66  ”SANATATE”

Titlul I Cheltuieli  salariale

Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în  anul curent (85.01.01.)

Titlul II Bunuri si servicii

–          Materiale sanitare (20.04.02)  1.000.000 lei

–          Dezinfectanți (20.04.04)            430.000 lei

 

 

1.430 lei

147.040 lei

-147.040 lei

 

1.430 lei

 

 

 

       ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului  Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.