Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical generalist grad principal în cadrul Cabinetului medical al Colegiului M.Cantacuzino Sinaia

august 28, 2020

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției  contractuale  de  execuție  de :
Asistent medical  generalist  grad principal   în cadrul Cabinetului medical  al Colegiului  M.Cantacuzino Sinaia
Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 21.09.2020
Data sustinere proba interviu : 23.09.2020
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere : 31.08.2020 – 11.09.2020
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47
 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :
– asigură și răspunde de acordarea de servicii de îngrijire medicală  elevilor
 2.Responsabilitati :
· izolează copiii suspecți de boli transmisibile si anuntă urgent medicul colectivității,familia sau reprezentantul legal ;
· supraveghează focarele de boli transmisibile,aplicând măsurile antiepidemice față de contacti si efectuează recoltari de probe biologice, dezinfectii,etc.;
· Efectuează catagrafia elevilor supusi (re)vaccinarilor ;
· Efectuează,sub supravegherea medicului ,imunizările profilactice planificate,în conformitate cu Programul național de imunizari ;
· Inregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate
· Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum si alte triaje,atunci când este cazul ;
· Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă,informând medicul despre aceasta;
· Efectuează somatometria în cadrul examenului medical,înscriind datele rezultate în fișele medicale ;
· Participă la examenul dezvoltarii fizice a elevilor :somatometrie (înălțime,greutate,perimetru toracic),somatoscopie ,fiziometrie (tensiune arterială,frecvență cardiacă,forță musculară manuală,capacitate vitală pulmonară)și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale ;
· Consemnează în fisele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilant ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, precum si motivările absențelor elevilor din cauze medicale,scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică scolară
·  participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația elevilor ;
·  Consemnează zilnic într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constătarile privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazine si a mâncarii, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee,aducând la cunostința conducerii aceste constătari ;
· Asistă la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptică a acestora,semnalând  în foaia de alimentație privind calitatea alimentelor ;
· Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazine și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar ;
3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :
-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate;
-aptitudini de comunicare  si consiliere ;
-empatie
-atenție la detalii
-compasiune față de pacienți
5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :
-studii – școală postliceală sanitară – specializare asistent medical generalist .
-vechime minimă în specialitatea  studiilor     –  1  an
6.Cum sa aplici :
·Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada
31 august – 11 septembrie 2020   si  va conţine în mod obligatoriu:
1) formularul de înscriere ;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat, diploma postliceală);
5) copia certificatului de membru al O.A.M.M.R vizat pentru anul în curs
6) aviz/adeverință eliberată de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs
7) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;
8) copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
9) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
10) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;
11) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).
 Optional  :
· alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
· alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate
·  Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :
La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro
Bibliografie :
· O.M.S. nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților
· Ordinul M.S. nr.1668/2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței  medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și Ordinul nr.1002/2015 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.5298/1668/2011
· Ordinul nr.1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
· Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
· O.U.G. nr.162/2008 și H.G. 56/2009 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.

Vezi anunțul în format pdf: AICI

Last modified: august 28, 2020

Comments are closed.