Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.140 din data de 18 septembrie 2020

octombrie 9, 2020

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24767 din 16 septembrie 2020, întocmit de  iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 24769 din 16 septembrie 2020  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local al Orașului Sinaia ;

În baza Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

    ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.                   VENITURI :

a)      Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06);

b)      Venituri din dividende de la spcietățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat (30.08.03) ;

c)      Sume primite de UE  în contul plaților efectuate în anul curent (48.02.01.01);

d)     Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii proiectelor finantate din fd. externe neramb.(42.02.69)

e)      Planuri si regulamente  de urbanism (42.05.00)

11.359.300 lei

734.000 lei

2.464.900 lei

5.530.000 lei

2.600.000 lei

30.400 lei

    II. CHELTUIELI : 11.359.300 lei
Cap.51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE

Titlul XIII Active nefinanciare

           Achiziție echipamente IT Primaria Sinaia

100.000 lei

100.000 lei

Cap.67 ”CULTURĂ, RECREERE RELIGIE”  

Titlul XIII Active nefinanciare

Achiziție și montaj locuri de joacă pentru copii si mobilier urban

200.000 lei

200.000 lei

Cap.70 ”LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ ” 

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefinanciare

Reambulare si actualizare PUG Oras Sinaia

Achizitii ornamente iluminat festiv

214.400 lei

34.000 lei

180.400 lei

30.400 lei

150.000 lei

Cap.84 ”TRANSPORTURI

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIV Active financiare

 Majorare capital social  SC Transport Urban  SRL(72.01.01)

Titlul  X Proiecte  cu finanțare externă nerambursabilă  aferentă cadrului financiar  2014-2020 “ECO-BUS” -Finanțare externă neramb.(58.01.02)5.530.000 lei; cheltuieli neeligibile (58.01.03) 2.600.000 lei

10.844.900 lei

250.000 lei

2.464.900 lei

8.130.000 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.