Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.163 din data de 03 noiembrie 2020

noiembrie 10, 2020

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Transport Urban Sinaia SRL pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29442/02.11.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr.29.443 din 02.11.2020 al Serviciului Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, precum si raportul SC Transport Urban Sinaia nr. 29447/3.11.2020 prin care propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul Comisiei buget-finanțe a Consiliului local;

În baza Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată, art. 19;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), alin.4 lit. a), coroborat art.139, alin.(3) lit. a) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Urban Sinaia SRL, pe anul 2020.
ART.2. – Aprobă diminuarea veniturilor cu suma de 7.350.000 lei de la prevederea inițială de 21.000.000 lei, la 13.650.000 lei.
ART.3. – Aprobă diminuarea cheltuielilor cu suma de 3.190.000 lei de la prevederea inițială de 16.200.000 lei, la 13.010.000 lei.
ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului și directorul executiv al SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Vezi în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.