Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget și Resurse Umane nr. 31656  din   20.11.2020

noiembrie 20, 2020

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de:  inspector  clasa I grad superior  în cadrul  Serviciului Buget și Resurse Umane

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa :21.12.2020, ora 11:00

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :  –  20.11.2020 – 09.12.2020

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– evidența contabilă, analitică și sintetică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local, fonduri speciale, extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

 2.Responsabilitati :

– întocmește zilnic notele contabile privind veniturile și cheltuielile bugetului local conform reglementărilor contabile în vigoare și operează în sistemul informatic .

– întocmește evidența contabilă a veniturilor bugetare, fonduri speciale, veniturilor extrabugetare conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a veniturilor bugetului local.

– întocmește evidența contabilă a cheltuielilor bugetului local, cheltuielilor cu destinație specială extrabugetare, conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a cheltuielilor bugetului local.

– verifică zilnic extrasele de cont pe plătitor și sursa, privind încasarea veniturilor și efectuarea plăților din bugetul local, cheltuielile efectuate din conturi de disponibilități, balanța de verificare emisă de trezoreria.

– verifică corelațiile din situațiile fiscale pentru a fi înregistrate în evidența contabilă.

– verifică documentele de încasări și plăți predate de casier, precum și dacă soldul înscris în registrul jurnal de casă este stabilit corect.

– verifică dacă sumele încasate și pentru care s-au emis chitanțe au fost depuse la trezorerie sau la celelalte instituții de credit, la termenele și în condițiile stabilite

– verifică înregistrările din registrul de casă, modul de întocmire a foilor de vărsăminte și chitanțele de depunere.

– întocmește facturile fiscal privind încasarea veniturilor provenite din servicii.

– întocmește contul de execuție al cheltuielilor de capital.

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă;

-capacitate de lucru in echipă ;

-competențe dovedite   : microsoft – office ,  social media;

 4.Condiții specifice de participare la concurs/examen:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul   : științe economice  .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   7 ani

5.Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia în perioada 20 noiembrie 2020 – 09 decembrie  2020   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere;

2)curriculum vitae, modelul comun european;

3)copia actului de identitate;

4)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

7)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

8)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

 Optional  :

-alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

-alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

 * Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

  • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,titlul I și II ale părții a VI-a
  • Constitutia Romaniei, republicată  ;
  • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare ;
  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.1/2011 – a educației naționale cu modificările și completările ulterioare , cap.VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar ;
  • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata;
  • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
  • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare ;
  • Ordinul MFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare ;

Ordonanța 81/2003 privind revaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Descarcă Fisa post inspector clasa I grad superior Serviciul Buget AICI

Descarcă formular înscriere concurs în format pdf AICI

Descarcă formular înscriere concurs în format docx AICI

Last modified: noiembrie 20, 2020

Comments are closed.