Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.135 din data de 09 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23828 din 08.09.2020, întocmit de  iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 23829 din 08.09.2020  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local al Orașului Sinaia ;

În baza Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

        ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.       VENITURI : 0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei 
         Cap.70 ”SERV.DEZV. SI  LOCUINȚE” 

Titlul XIII Active nefinanciare

Reabilitare captare Pescărie și rețele apă (71.01.30)

-460.000 lei

 

-460.000 lei

Cap.84 ”TRANSPORTURI” 

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefinanciare

Construire toalete, spații servicii și casierie (71.01.30)

Titlul XIV Active financiare

Majorare capital social SC. Transport Urban SRL (72.01.01)

510.000 lei-

50.000 lei

960.000 lei

-500.000 lei

Cap.87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE” 

Titlul II  Bunuri si servicii

-50.000 lei

-50.000 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.135 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.