Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.157 din data de 29 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

Privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Spitalul orășenesc Sinaia, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”

Având în vedere Referatul de aprobare nr 25906 / 28.09.2020 întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” , precum și Raportul de specialitate nr 25907 / 28.09.2020, întocmit de Serviciul Politici Publice privind aprobarea proiectului de investiții și a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”;

Ținând cont de prevederile:

– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere  Referatul de avizare nr. 40745/28.09.2020 dat de Direcția de Sănătate Publică Prahova privind necesitatea și oportunitatea dotării Spitalului orășenesc Sinaia cu mijloace fixe și obiecte de inventar prin apelul de proiecte nr. POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) și alin. (4). d, alin.(7) lit.c, alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. f) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. –  Se aprobă proiectul de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, număr apel POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” de 12.878.693,10 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia și lista de echipamente din Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”, se vor asigura din bugetul propriu.

Art. 5. –   Se aprobă Acordul de parteneriat cu Spitalul oășenesc Sinaia, Anexa 2, la prezenta hotărâre.

Art.6. –  Se împuternicește primarul orasului Sinaia/viceprimarul orașului Sinaia, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Aplicantului – ORAȘ SINAIA și al Partenerului – Spitalul oășenesc Sinaia.

Art.7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate și Echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr:157 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.