Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.218 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor  în zona domeniului schiabil Sinaia

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 35525/21.12.2020 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 35533/21.12.2020, întocmit de Serviciul Public Salvamont Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

  • În baza Art.1, Art.15 alin.2 și Art. 16 din O.G. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b), alin.4 lit. (a), alin.7 lit. (c), lit.(h), alin. (14), art. 139 alin.(3) lit.(i), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de 2500 lei solicitarea de către cetățeni,  a serviciilor de salvare montană după ora de închidere a instalațiilor de transport pe cablu, fără a le fi pusă viața în pericol, pe întreg domeniul schiabil al Orașului Sinaia, în condițiile în care aceștia au fost informați din timp cu privire la sfârșitul programului de lucru.

ART.2. – Operatorii de transport pe cablu de pe raza orașului Sinaia vor solicita în timp util prin mijloace acustice utilizatorilor să se prezinte la punctul de îmbarcare și vor afișa la loc vizibil intervalul orar la care se pot prezenta în zona de îmbarcare pentru sfârșitul programului de lucru al instalațiilor de transport pe cablu.

ART.3. – Operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică în golul alpin (de tipul: cabane turistice, restaurante, après-schi etc.) își vor adapta programul de lucru în concordanță cu programul de lucru al instalațiilor de transport pe cablu și au obligația să înceteze activitatea de alimentație publică, conform programului aprobat.

ART.4. – Nerespectarea prevederilor Art.3 reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de 2500 de lei.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către angajații împuterniciți de Primarul Orașului Sinaia din cadrul Serviciului Public Salvamont Sinaia, din cadrul S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., inspectorii cu atribuții de control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia, împuterniciți să controleze, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale din cadrul Compartimenmtului  Monitorizare și Control și de către reprezentanți ai Poliției Stațiunii Sinaia, Poliția Locală Sinaia, Detașamentul de Jandarmi Sinaia și jandarmii montani.

ART.6. –  Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Vezi HCL nr.218 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.