Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.214 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

Privind  modificarea Anexei 1 la Hotararea de Consiliu Local nr.166/27.11.2020

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.33708/08.12.2020, inițiat de  dl. Vlad Oprea,  primarul orașului Sinaia;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 33711/08.12.2020 privind  modificarea Anexei 1 la

Hotararea de Consiliu Local nr.166/27.11.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), alin.(7), lit.e) si f), alin. (9), lit.a),  coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.166/2020 prin îndreptarea erorilor materiale strecurate în textul acesteia, dupa cum urmeaza:

  1. In tot cuprinsul contractului, cuvantul “Protocol” va fi inlocuit cu termenul “Contract”.
  2. 3. DURATA CONTRACTULUI va avea urmatorul cuprins: Prezentul contract se încheie pe perioada sezonului 2020-2021  pentru 10 saptamani, respectiv decembrie 2020-februarie 2021”.
  3. 4.2  va avea urmatorul cuprins:  BENEFICIARUL/ORASUL SINAIA   “Se obliga sa puna la dispozitia Organizatorului,  domeniul public ocupat de patinoarul propriu zis (aproximativ 600mp), pentru anexe (aproximativ 100 mp), si va elibera la solicitarea organizatorului autorizatie de comert stradal, conform prevederilor legale”.

ART.2. – Restul clauzelor contractuale aprobate prin HCL NR.166/2020 raman neschimbate.

ART.3. – Se împuternicește primarul orașului Sinaia să semneze Actul aditional la Contractul de asociere.

ART.4. – Prevederile prezenței hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Politici Publice, Directia Politia Locala si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.214 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.