Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.216 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 29, 2020

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 35345 din 21 decembrie 2020, întocmit de  iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 35347 din 21 decembrie 2020  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local al Orașului Sinaia ;

În baza Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. l.  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.                   VENITURI :

a)      Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

b)      Venituri din vânzări de bunuri (39.02.07)

 

442.000 lei

392.000 lei

50.000 lei

II.                CHELTUIELI : 442.000 lei

  

          Cap.70 . ”SERVICII DEZV. SI LOCUINTE

Titlul XIII Active nefinanciare

Reabilitare sistem de iluminat public

50.000 lei

50.000 lei

          Cap.84 ”TRANSPORTURI ” 

Titlul VII Transferuri interne (55.01)

392.000 lei

392.000 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatulu de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.216 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.