Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.220 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 29, 2020

și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru luna ianuarie 2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 35554/22.12.2020 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 35558/22.12.2020;

Adresa nr. 35549/22.12.2020 emisă de Clubul Sportiv Carpați Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a2 alin.1), 2), și 5) si art.3 alin.1),2) și 3), art.6), art.9), art.10 alin 1) si 2) , art.12 alin.2), art.21 pct.b) și art.22,
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia aferente lunii ianuarie 2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării competițiilor și activităților menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2020.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.220 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.