Administrație Publică

 

      

Descriere proiect “Centru S- loc de bine

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4929/12.11.2019, cod SMIS 127013

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.09.2018

Data finalizării proiectului: 31/01/2023

Perioada de implementare:  53 luni, respectiv 01.09.2018 – 31.01.2023

Valoarea totală a proiectului: 5.163.477,70 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 4.426.999,16 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.338.459,18 lei, din care 3.098.899,43 lei reprezintă contribuția din FEDR și  1.239.559,75 lei reprezintă contribuția națională.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în orașul Sinaia în scopul prelungirii stării de independență de mișcare a vârstnicilor si încurajării activităților de socializare destinate acestor persoane, în concordantă cu Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active si Protecția Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020, dar si cu Strategia națională privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Înființarea centrului social “Centru S- loc de bine”
  2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile în scopul creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale
  3. Întreprinderea unor măsuri de promovare a Centrului S- loc de bine

 Rezultatele proiectului:

1)    1 Centru de servicii sociale de zi fără componenta rezidențială pentru persoane vârstnice construit

2)    1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020

3)    1 Site realizat si accesibilizat la nevoile persoanelor cu dizabilități

Locul de implementare al proiectului:

Adresa locului de implementare: Județul Prahova, Orașul Sinaia, str. Cuza Voda nr. 20, Număr cadastral: 22349

– teren intravilan in suprafață de 1914 mp

– construcții: C1 (suprafață construita la sol= 238 mp) si C2 (suprafață construita la sol= 28 mp)

Imobilul (teren si construcții) este monumentul de arhitectura “Casa, fosta casa de cultura orășenească”, înscris in Lista monumentelor istorice la poziția 756 cu codul PH-IIm- B-16669.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 4929/12.11.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul si Data semnării contractului
TOPING COMPANY SRL Servicii topografice de întocmire suport topografic Achiziție directa 4.000,00 lei la care se adaugă

760 lei TVA

24757/

10.09.2018

INTERACTIVE DESIGN SRL Servicii de întocmire expertiză tehnică Achiziție directa 10.700,00 lei la care se adaugă

2.033,00 lei TVA

29326/ 24.10.2018
INTERACTIVE DESIGN SRL Servicii de proiectare, faza SF cu obiectiv mixt si intocmire studiu istoric si studiu geotehnic verificat Achiziție directa 120.000,00 lei la care se adaugă

22.800,00 lei TVA

25628/ 18.09.2018
PROCONSULT SRL Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare Achiziție directa 129.000,00 la care se adaugă

24.510,00 lei TVA

26075/ 24.09.2018
INTERACTIVE DESIGN SRL Servicii de proiectare faza DTAC, PTh, DE, CS Achiziție directa 123.000,00 la care se adaugă

23.370,00 lei TVA

33159/ 28.11.2018
PROCONSULT SRL Servicii de consultanță in domeniul managementului proiectului ”CENTRU S – LOC DE BINE” Achiziție directa 130.000,00 la care se adaugă

24.700,00 lei TVA

37799 / 11.12.2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro