Administrație Publică

      

Descriere proiect „Construire Park & Ride”

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4174/25.04.2019, cod SMIS 120827

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.09.2017

Data finalizării proiectului: 28/02/2022

Perioada de implementare:  54 luni, respectiv 01.09.2017 – 28.02.2022

Valoarea totală a proiectului: 27.097.223, 07 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.871.595,72 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.414.163,80 lei, din care 19.440.856,36 lei reprezintă contribuția din FEDR și  2.973.307,44 lei reprezintă contribuția națională. 

Obiectivul general al proiectului: este constituit de reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradala a Orașului Sinaia, ca urmare a construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & RIDE, în concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) si Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Realizarea parcării de tip PARK&RIDE (parchează si călătorește cu transportul public)
  2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile in scopul promovării mobilității urbane durabile.
  3. Realizarea unor masuri operaționale si organizaționale care sa asigure atractivitatea utilizării parcării PARK & RIDE si continuarea deplasării cu mijloace de transport in comun

Rezultatele proiectului:

1.Rezultat așteptat general 1: Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/ an)

Acest rezultat corespunde doar cererii de finanțare analizate.

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza 2019)

– scenariul “fără proiect”= 5.498,38 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.498,38 tone echivalent CO2/ an

In acest caz nu exista scădere anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării- primul an de operare: anul 2022

– scenariul “fără proiect”= 5.698,00 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.581,49 tone echivalent CO2/ an

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera in scenariul “cu proiect ” cu 116,51 tone echivalent CO2/ an, respectiv cu 2,04% fața de scenariul “fără proiect”.

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

– scenariul “fără proiect”= 6.104,31 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.948,65 tone echivalent CO2/ an

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera in scenariul “cu proiect ” cu 155,66 tone echivalent CO2/ an, respectiv cu 2,55% fața de scenariul “fără proiect”.

Valoarea rezultatului reprezintă valoare anuala.

2.Rezultat așteptat general: 2. Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia)

Acest rezultat corespunde doar cererii de finanțare analizate.

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza 2019)

– scenariul “fără proiect”= 5.326 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 5.326 pasageri

In acest caz nu exista creștere estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia).

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării- primul an de operare: anul 2022

– scenariul “fără proiect”= 5.706 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 5.939 pasageri

Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului(Orașul Sinaia)in scenariul “cu proiect” este cu 233 de pasageri, respectiv cu 4,1% mai mult fata de scenariul “fără proiect”.

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

– scenariul “fără proiect”= 6.333 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 6.660 pasageri

Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia) in scenariul “cu proiect ” este cu 327 de pasageri, respectiv cu 5,2% mai mult fata de scenariul “fără proiect”.

Valoarea rezultatului reprezintă valoare anuala.

  1. Rezultat așteptat general 3: Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/ semipietonale/construite/modernizate/ extinse;

Acest rezultat corespunde doar cererii de finanțare analizate.

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza 2019)

– scenariul “fără proiect”= 13.653 deplasări

– scenariul “cu proiect”= 13.653 deplasări

In acest caz nu exista creștere estimata a numărului de deplasări;

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării- primul an de operare: anul 2022

– scenariul “fără proiect”= 14.632 deplasări

– scenariul “cu proiect”= 14.672 deplasări

Creșterea estimata a numărului anual de deplasări este cu 40 de deplasări, respectiv cu 0,3% mai mult fata de scenariul “fără proiect”.

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

– scenariul “fără proiect”= 16.007 deplasări

– scenariul “cu proiect”= 16.115 deplasări

Creșterea estimata a numărului anual de deplasări este cu 108 deplasări, respectiv cu 0,7% mai mult fata de scenariul “fără proiect”.

Valoarea rezultatului reprezintă valoare anuala.

  1. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 1: Parcare de transfer de tip “park and ride” construita (nr./ nr. locuri)

Valoare la începutul implementării proiectului = 0/0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului=1/300

  1. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 2: Stație de transport public capăt de linie construita (nr.)

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului = 1

6.Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 3: Stații de reîncărcare a autovehiculelor alimentate electric achiziționate si instalate (nr.)

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului = 2

  1. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 4: Lungime zonelor pietonale construite: pasarela (km)

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului = 0,03

  1. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 5: Proiect implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020 (nr.)

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului = 1

Locul de implementare al proiectului:

Orașul Sinaia, Județul Prahova, Regiunea Sud Muntenia, cod poștal 106100.

Informații despre terenurile pe care se va realiza investiția din proiect:

1) Nr cadastral 24714- teren situat în Sinaia, Aleea Caraiman nr.2, jud. Prahova, tarla 25,parcela 36,in suprafața de 2.231mp, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia.

2) Nr cadastral 24716-teren situat în Sinaia, Aleea Caraiman, jud. Prahova, tarla 25, parcela 35, în suprafața de 694mp, aparținând domeniului public al orașului Sinaia.

3) Nr cadastral 24717-teren situat în Sinaia, Aleea Caraiman, nr.1, jud. Prahova, tarla 25, parcela 7,in suprafața de 2018 mp, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia.

4) Nr cadastral 24719-teren situat in Sinaia, piața Democrației, jud. Prahova, tarla 50, parcela 15, în suprafața de 1953mp (din acte) si 1926mp măsurată, aparținând domeniului public al orașului Sinaia.

5) Nr cadastral 24816-teren situat in Sinaia, piața Democrației, jud. Prahova, tarla 50, parcela Cc15/1, în suprafața de 66mp, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 4174/25.04.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul si Data semnării contractului
ROCKWARE UTILITIES SRL Servicii de întocmire studiu geotehnic cu avizare ”AF”

pentru proiectul ”Construire PARC&RIDE”

Achiziție directa 130.000 lei la care se adaugă

24.700 lei TVA

33814/

18.12.2017

TOPING COMPANY SRL Servicii de întocmire documentație topocadastrala, avizare la OCPI A documentației, intabulare in Cartea Funciară si suport topografic Achiziție directa 5.000 lei la care se adaugă

950 lei TVA

28473/

30.10.2017

GREENWOOD TECH GWT SRL Servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal si documentații pentru avize in zone protejate, pentru proiectul ”Construire Park &Ride” Achiziție directa 71.939,14 lei la care se adaugă

13.668,44 lei TVA

4609/

15.02.2018

GREEN BUSINESS SRL Servicii de elaborare studii de fundamentare proiecte: instrument pentru calcularea emisiilor GES pentru proiectul Construire Park&Ride

Achiziție directa

5.000,00 lei la care se adaugă 950,00 lei TVA

920/

10.01.2018

ROGAV TOPO SRL Servicii cadastrale de realizare a documentației cadastrale si intabulare in Cartea Funciară a terenului din domeniul privat al orașului, pentru realizarea obiectivului de ”Construire Park &Ride” Achiziție directă 1.000 lei

fără TVA

6749/

08.03.2018

DOCT SRL Servicii de proiectare Studiu de Fezabilitate pentru proiectul

”Construire Park &Ride”

Achiziție directă 132.000 lei    la care se adaugă 25.080 lei TVA 4626/

15.02.2018

PROCONSULT SRL Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finanțare in cadrul obiectivului de investiție ”Construire Park&Ride” Achiziție directă 130.000 lei la care se adaugă 24.700 lei TVA 4760/

16.02.2018

PROCONSULT SRL Servicii de consultanță in domeniul managementului proiectului ”Construire PARK & RIDE” Achiziție directă 130.000 lei la care se adaugă 24.700 lei TVA 13735/

09.05.2019

BURSI N.B.C. SRL Servicii de publicare anunț de presă privind debutul proiectului cu titlul ”Construire PARK & RIDE” Achiziție directă 300 lei la care se adaugă 57,00 lei TVA 13857/10.05.2019
TEMEX ADVERTISING S.R.L Servicii de realizare

1 (un) panou temporar de dimensiunea 3 m X 2 m

Achiziție directă 857,14 lei la care se adaugă 162,86 lei TVA 15122 / 22.05.2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro