Administrație Publică

 

      

Descriere proiect Centru Multifuncțional Educațional-Recreațional „Zino-Educație de la A la Z”

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4877/12.11.2019, cod SMIS 123324

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1. – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.07.2017

Data finalizării proiectului: 31.10.2022

Perioada de implementare: 65 luni, respectiv 01.07.2017-31.10.2022

Valoarea totală a proiectului: 22.454.779,95 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.454.779,95 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.005.684,30 lei, din care 19.086.562,95 lei reprezintă contribuția din FEDR, respectiv 2.919.121,35 lei reprezintă contribuția din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al este sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate și diminuarea sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populației orașului Sinaia la servicii publice educațional-recreative.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea și extinderea unei clădiri care dobândește funcțiunea de centru multifuncțional educațional-recreativ.
  2. Echiparea centrului multifuncțional educațional-recreativ în vederea asigurării, în regim tehnologic și de eficiență energetică de ultimă generație a serviciilor educațional-recreative de bibliotecă, săli de instruire, piscină.
  3. Revitalizarea și îmbunătățirea aspectului amplasamentului și vecinătăților prin transformarea unei zone învechite și a unei clădiri utilitare din 1980 într-un spațiu public modern, stimulativ și inclusiv, care va oferi servicii educațional-recreative inovative, adecvate comunității locale a orașului Sinaia.
  4. Amenajarea unei zone pietonale adecvate accesului persoanelor cu dizabilități, zonă adiacentă centrului multifuncțional.
  5. Creșterea atractivității orașului Sinaia prin crearea și amenajarea unui centru multifuncțional educațional-recreativ într-o zonă marginalizată.

Rezultatele proiectului:

  1. 1 Reabilitarea și extinderea unei clădiri care dobândește funcțiunea de centru multifuncțional educațional-recreativ
  2. 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020
  3. 1 Amenajarea unei zone pietonale adecvate accesului persoanelor cu dizabilități, zonă adiacentă centrului multifuncțional

Locul de implementare al proiectului:

Imobilul care va fi reabilitat prin implementarea prezentului proiect este localizat în județul Prahova, orașul Sinaia, strada Calea București nr. 40B si identificat cu număr cadastral 23772 pentru realizarea Componentei A a proiectului, respectiv Aleea Kusadasi nr. 1-3 și identificat cu număr cadastral 24868 pentru realizarea Componentei B. Imobilul aferent componentei A este reprezentat de corpul C3 al clădirii existente. Acesta este situat în intravilanul orașului Sinaia și aparține domeniului public al orașului, conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001. Terenul aferent componentei B este situat în intravilanul orașului și face parte din domeniul privat al orașului. Suprafața terenului este 1437 mp.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. Crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 4877/12.11.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul si Data semnării contractului
1. S.C. ROGAV TOPO S.R.L. Servicii topografice de întocmire suport topografic Achiziție directă 6.750,00 lei nr. 18963/ 21.07.2017
2. S.C. TOP LEVEL DESIGN S.R.L. Servicii de întocmire expertiză tehnică Achiziție directă 79.849,00 lei nr. 20706/ 10.08.2017
3. S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice – Studiu geotehnic Achiziție directă 5.950,00 lei nr. 22347/ 31.08.2017
4. S.C. TOP LEVEL DESIGN S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice – Completare Expertiză tehnică Achiziție directă 10.948,00 lei nr. 15407/ 04.06.2018
5. PFA VOICU ECATERINA MARIANA Servicii de realizare a documentației tehnico-economice – Audit energetic Achiziție directă 8.330,00 lei nr. 19460/ 27.07.2018
6. S.C. WHITE SPACE S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice faza SF+DALI Achiziție directă 153.510,00 lei nr. 22163/ 29.08.2017
7. S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L. Servicii de consultanță în pregătirea și managementul proiectului Achiziție directă 155.890,00 lei nr. 7853/ 16.03.2018
8. S.C. BURSI NBC S.R.L. Servicii de publicitate și informare Achiziție directă 9.996,00 lei nr. 381/ 24.12.2019
9. S.C. PROF CONSULT S.R.L Servicii de auditare a proiectului Achiziție directă 34.629,00 lei nr. 717/ 10.01.2020

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro