Administrație Publică

 

      

Descriere proiect “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate-dotare ambulatoriu spitalul oraşenesc Sinaia”

ORAŞUL SINAIA, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraş Sinaia, str. Bulevardul Carol I, nr. 47, Judeţul Prahova, România, derulează proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate-dotare ambulatoriu spitalul oraşenesc Sinaia”, cod SMIS 123671, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Obţinerea sprijinului financiar nerambursabil şi implementarea proiectului de investiţie este de o importanţa deosebită pentru toate categoriile de pacienţi ce alcătuiesc grupul ţintă. Avantajele cele mai mari ale realizării obiectivului de investiţie vor fi resimţite la nivelul categoriei de pacienţi cu venituri mici si medii din Oraşul Sinaia şi din zonele învecinate, pentru care serviciile disponibile in sistemul medical privat sunt foarte greu accesibile din punct de vedere financiar, sau chiar neaccesibile, in numeroase cazuri. Mai mult, nivelul tehnologic al echipamentelor si dotarilor ce sunt propuse a fi achiziţionate prin proiect este unul de vârf iar medicii deţin o

experienţa foarte bogată, acestea fiind premise pentru un serviciu medical de cea mai înaltă calitate, de care va putea beneficia toată populaţia, nu doar pacienţii cu venituri ridicate.

Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020.

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrasctructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investiţii 8.1: Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, rgional şi local, reducând inegalitatile in ceea ce priveşte starea de sănătate si promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităţi ; Operaţiunea A: Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului: Creşterea accesului la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor rezidente si nerezidente din oraşul Sinaia, judeţul Prahova, intr-un interval de 16 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Obiectiv specific: Modernizarea a 8 secţii de specialitate şi a laboratorului de analize medicale, din cadrul Ambulatoriului integrat Spitalului Oraşenesc Sinaia, prin dotarea cu aparatură de medicală specifică, intr-un interval de 16 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Rezultate asteptate:

  1. – R1: Ambulatoriu modernizat prin achizitie de dotarii

Prin proiect, vor fi modernizate 7 cabinete si 2 laboratoare ale ambulatoriului Spitalului Oraşenesc Sinaia.

Vor fi modernizate urmatoarele cabinete:

  1. CABINET MEDICINĂ INTERNĂ;
  2. CABINET CHIRURGIE GENERALĂ;
  3. CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE;
  4. CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE;
  5. CABINET PSIHIATRIE;
  6. CABINET NEUROLOGIE;
  7. CABINET ORL

De asemenea, tot prin prezentul proiect, va fi modernizat şi laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, precum şi laboratorul de analize medicale al aceluiaşi ambulatoriu.

  1. – R2: Echipamente achiziţionate.

Prin proiect se propune achiziţionarea a 280 elemente de cost (însemnand echipamente medicale de specialitate, dotări, piese de mobilier) care vor dota cele 7 cabinete şi 2 laboratoare ce fac obiectul investiţiei.

Toate elementele de cost ce vor fi achiziţionate prin proiect sunt prezentate în Bugetul proiectului şi in Studiul de Oportunitate ce se anexează în cadrul proiectului.

Locul de implementare: Oraş Sinaia, în cadrul imobilului cu numar cadastral 24840, corpul C1, corpul C5, corpul C2.

Valoarea totală a proiectului: este de 9.705.783,39 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 9.701.907,56 lei (din care 6.791.335,29 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională si 2.716.534,12 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).

Perioada de implementare: 49 luni.

Data începere proiect: 30.06.2016.

Data finalizare proiect: 30.06.2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro