Administrație Publică

Politica de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: octombrie 2018

1. PRECIZĂRI DE ORDIN GENERAL

 Primaria Sinaia este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Legea 677/2001 și cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Această declarație de confidențialitate explică modalitatea în care Primăria Sinaia procesează datele cu caracter personal ale cetățeanului, cum o efectuează și în ce scopuri.

Primăria Sinaia se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile instituției privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate și o preocupare permanentă pentru noi și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidențialitate de îndata și pe masură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământul dvs. (dupa cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

2. CONTEXT LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Începând cu data de 22.05.2018 a fost desemnat un responsabil cu protectia datelor (DPO) la nivelul Orașului Sinaia, care va duce la îndeplinire obligațiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: dpo@primaria-sinaia.ro

4. CUM COLECTAM ȘI FOLOSIM (PROCESĂM) INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE

             4.1. Informații personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca și utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 • informatii despre dispozitivele dvs.(computer, tableta, telefon,ș.a.) și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți
 • datele furnizate prin completarea și depunerea, personal la registratura cât și în format electronic a formularului “DECLARATIE cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal”.

             4.2. Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site sau direct prin completarea  formularului “DECLARAȚIE cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal” și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidentialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în scopul executării unei sarcini care serveşte unui interes public local, privind:

 • Educaţia;
 • Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • Sănătatea;
 • Cultura;
 • Tineretul;
 • Sportul;
 • Ordinea publică;
 • Situaţiile de urgenţă;
 • Protecţia şi refacerea mediului;
 • Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • Dezvoltarea urbană;
 • Evidenţa persoanelor;
 • Podurile şi drumurile publice;
 • Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • Serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 • Activităţile de administraţie social-comunitară;
 • Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Alte servicii publice stabilite prin lege:
 • impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • colectare debite/ recuperare creanțe,
 • emitere autorizații/ licențe,
 • resurse umane;
 • fond funciar;
 • gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Orașului Sinaia;
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Orașului Sinaia;
 • stare civilă,
 • urbanism și amenajarea teritoriului;
 • registrul electoral- evidență electorală,
 • arhiva;
 • registratura, relații publice, secretariat.

5. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

6. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Orașul Sinaia se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relatia dvs. cu  instituția noastră și cu practicile descrise în această Politică de Confidențialitate.

În masura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor parteneri, auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

 • în masura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legatura cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informatii privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus il găsiti la Registratura Primariei Sinaia sau il puteți descărca de pe site-ul instituției  www.primaria-sinaia.ro – secțiunea Protecția Datelor. Cererea se poate depune la Registratura Primăriei Orașului Sinaia, poate fi transmisă la adresa de e-mail office@primaria-sinaia.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, B-dul Carol I, nr. 47, Sinaia, județul Prahova, cod poștal 106100.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.: București, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

8. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt stocate de către Primăria Orașului Sinaia atât pe echipamentele proprii cât și pe echipamentele furnizorului de programe software agreat.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioadă nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevad altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistică și necesitățile de raportare sau în masura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în masura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

9. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

 Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, precum și prin intermediul dcoumentelor scrise vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizam și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să intre în contact cu acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără intârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

10. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

 Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe si ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.

11. SITE-URILE TERȚE PĂRȚI

 Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

12. COLECTAREA ȘI STOCAREA ANUMITOR INFORMATII PE SITE

 Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate, număr de accesări unice, ș.a. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, acest lucru poate servi mai bine necesităților utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra eficient acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

13. SECURITATEA SITE-ULUI

 Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și intelegeți că orice informație pe care o transferați către instituția noastră se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Primăria Sinaia folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienți că pot aparea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindca aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzatoare și pentru a minimiza neplăcerile ce pot fi cauzate utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, Primăria Orașului Sinaia va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul instituției.

14. INTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor și a informațiilor personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a normelor privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail către responsabilul pentru protecția datelor la dpo@primaria-sinaia.ro.

Comments are closed.