Administrație Publică

HOTARAREA NR. 13/2009

octombrie 15, 2012

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 250 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Pustnicului nr. 27 pentru extindere constructie

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr.30489/ 09.12.2008 prin care propune concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 250 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Pustnicului nr. 27 pentru extindere constructie;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si regimul concesiunilor;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2 lit.”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 250 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Pustnicului nr. 27 pentru extindere constructie;

ART.2. – Aproba documentatia de licitatie conform anexelor 1,2,3,4 si 5.

ART.3. – Pretul de pornire al licitatiei este de 30 EURO/mp.

ART.4. – Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 de ani.

ART.5. – Contravaloarea concesiunii se va achita integral la semnarea contractului ce concesiune.

ART.6. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.