Administrație Publică

HOTARAREA NR. 3/2009

octombrie 15, 2012

privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei “Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes comun”

Având în vedere:

– Raportul Departamentului Servicii Publice, Locativ si Asociatii de Proprietari, prin care se propune modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei ” Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes comun”, la care Orasul Sinaia este membru asociat;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

– Prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei ” Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes comun” nr. 1/08.04.2008;

– Prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

– Prevederile art. 3 alin.1, art. 8 alin.(2) lit. c şi ale art. 10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art. 1 alin. 2, din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

În temeiul art. 11- 13, art. 91 alin. 6 lit. c, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

Art.1. – Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei “Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes comun”.

Art.2. – Se aproba modificarea Statutului Asociatiei “Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes comun”.

Art.3. – Se aproba schimbarea denumirii Asociatiei “Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes comun” in Asociatia “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”.

Art.4. – Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, modificate potrivit art.1 si 2 sunt cuprinse in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. – Se aproba cotizatia pentru orasul Sinaia in valoare de 5000 lei pentru anul 2009.

Art. 6. – Se aproba introducerea literei “d” in cadrul Cap. IV, Art. 10, cu urmatorul continut “Sa aiba drept de veto pentru stabilirea si aprobarea tarifelor, in numirea sefilor de sucursale, sa exercite controlul operatorului si sa aprobe lista de investitii” pentru orasul Sinaia.

Art.7. – Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, precum şi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate.

Art. 8. – Prezenta hotarare va fi comunicata in copie conform cu originalul Consiliului Judetean – Directiei Integrare Europeana.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.