Administrație Publică

HOTARAREA NR. 6/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea asocierii orasului Sinaia cu unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova”

Avand in vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului de Servicii Publice, Locativ si Asociatii de Proprietari prin care se propune asocierea orasului Sinaia cu unitatile administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova”;

– Prevederile art. 2 lit.a) art.8 alin. (2) lit. c) si ale art. 10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2008;

– Prevederile art. 49 punctul B lit. a) si b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile Legii Serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin. (7) lit. c) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba asocierea orasului Sinaia cu unitatile administrativ-teritoriale din judetul Prahova, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova”.

Art. 2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova” are ca obiectiv general cooperarea unitatilor administrativ-teritoriale care o compun in scopul implementarii proiectului “Managementul Deseurilor in Judetul Prahova”.

Art. 3. Actul Constitutiv si Statutul asociatiei vor fi supuse aprobarii Consiliului Judetean si Consiliilor Locale partenere dupa emiterea hotararilor de participare la constituirea asociatiei.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

 BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.