Administrație Publică

HOTARAREA NR. 81/2009

octombrie 15, 2012

Privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Baza sportiva multifunctionala, Scoala Generala Principesa Maria oras Sinaia, Calea Moroieni, nr. 26 din cadrul proiectului, Sport la munte

Avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico- economice, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Baza sportiva multifunctionala, Scoala Generala Principesa Maria oras Sinaia, Calea Moroieni, nr. 26 din cadrul proiectului, Sport la munte

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

Conform Ordonantei de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala cu completarile si modificarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera b, coroborat cu art. 45

 

HOTARASTE :

Art.1. Aproba documentatia tehnico-economica, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Baza sportiva multifunctionala, Scoala Generala Principesa Maria oras Sinaia, Calea Moroieni, nr. 26 din cadrul proiectului, Sport la munte

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia , prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 13 mai 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.