Administrație Publică

HOTARAREA NR. 87/2009

octombrie 15, 2012

privind revocarea HCL 15/2004 privind instituirea taxei pentru emiterea acordului unic si modificarea punctului G.7. (taxe speciale administrate de Serviciul Urbanism, DezvoltareUrbana si Cadastru) din HCL 195/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 8706 / 10.04.2009 prin care propune revocarea HCL 15/2004 privind instituirea taxei pentru emiterea acordului unic si modificarea punctului G.7. (taxe speciale administrate de Serviciul Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru) din HCL 195/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata prin OUG 214/2008

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera b, coroborat cu art. 45:

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Revoca Hotararea Consiliului Local nr. 15/2004 privind instituirea taxei pentru emiterea acordului unic.

ART.2. – Aproba obtinerea contra cost, la cererea beneficiarilor de autorizatii de construire, de catre un angajat al Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru din cadrul Primariei orasului Sinaia, a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati si a altor institutii descentralizate ale statului.

ART.3. – Aproba modificarea punctului G.7. (taxe pentru obtinerea, la cerere, a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati si a altor institutii descentralizate ale statului) din HCL 195/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

ART.4. – Plata sumelor din anexa 1 se va efectua odata cu depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati si a altor institutii descentralizate ale statului.

ART.5. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 13 mai 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.