Administrație Publică

HOTARAREA NR. 50/2013

aprilie 19, 2013

Privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 2.082 din 23.01.2012 prin care Serviciul venituri si cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, propune

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Vazand raportul comisiei de specialitate.

In baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2012, a Legii 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, Scrisoarea MFP nr.353884/23.12.2011, Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr.92/26.02.2013 ;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera “b”, coroborat cu art.45 alin.2 lit. »a» ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local oras Sinaia, pe anul 2013 conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

A. VENITURI TOTAL 86.546.800 lei

B. CHELTUIELI TOTAL 87.633.100 lei

ART.2 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din bugetele locale conform anexelor 4 si 5.

ART.4 – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 1.086.337 lei, rezultat la 31.12.2012, pentru finantarea unor obiective de investitii si reparatii curente conform Anexei nr.6.

ART.5 – Aproba diferenta de utilizat a creditului, in valoare de 2.068.563 euro (9.312.000 lei), pentru finantarea unor lucrari de investitii conform Anexei nr.7.

ART.6 – Lucrarile de reparatii curente si investitii la activitatea “Invatamant” respectiv “Sanatate” se vor realiza si achita de catre Primaria orasului Sinaia de la capitolul 65.02, respectiv 66.02.

ART.7 – Achizitiile de bunuri si servicii se vor realiza pentru toate unitatile finantate din bugetul local (Gradinita Floare de Colt, Scoala Gimnaziala George Enescu, Scoala Gimnaziala Principesa Maraia, Colegiul Mihail Cantacuzino, Centrul Cultural Carmen Sylva, Clubul Sportiv Carpati Sinaia) prin Serviciul investitii si achizitii publice din cadrul Primariei orasului Sinaia.

ART.8 – Ordonatorul principal de credite al orasului Sinaia , prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 11 aprilie 2013

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GHEORGHE BADARAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, BEATRICE RADULESCU

 

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA 6

ANEXA 7

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.