Administrație Publică

HOTARAREA NR. 52/2013

aprilie 19, 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013 pentru SC. SINAIA FOREVER SRL.

Avand in vedere raportul de specialitate nr.8646/2013 prin care Serviciul venituri si cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC. Sinaia Forever SRL.

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In baza OUG. 79/2008, cu completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.2,lit.”a”;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

ART.1. – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL, pe anul 2013 conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

A.VENITURI TOTAL 2.410.000 lei

B.CHELTUIELI TOTAL 2.188.000 lei

ART.2 – SC. Sinaia Forever SRL. prin reprezentantii sai legali, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 11 aprilie 2013

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GHEORGHE BADARAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, BEATRICE RADULESCU

 ANEXA 1

 ANEXA 2

 ANEXA 3

 ANEXA 4

 ANEXA 5

 ANEXA 6

 ANEXA 7

 ANEXA 8

 ANEXA 9

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.