Administrație Publică

HOTARAREA NR. 100/2013

iulie 10, 2013

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  59/11.04.2013 privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevazut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006   și modificarea punctului I. PARTILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană si Cadastru nr. 13460/ 13.06.2013 prin care se propune spre analiza Consiliului Local Sinaia următoarele:

 revocarea HCL 59/11.04.2013 privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevazut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006 și modificarea punctului I. PARTILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA;

 rezilierea contractului de concesiune nr. 13665/20.07.2006 în conformitate cu prevederile art. 6.c.2. din contract;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificarile ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.04.2013 privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevazut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006 și modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 13665/20.07.2006, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA.

ART.2. – Aprobă retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 13665/20.07.2006, cu pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 iunie 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.100/17.06.2013 in format PDF: hcl100_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.