Administrație Publică

HOTARAREA NR. 92/2013

iulie 10, 2013

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13404 din 12.06.2013 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ;

Văzând raportul comisiei de specialitate ;

 

În baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,art.36 alin 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

A. BUGET LOCAL

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul 2013 astfel :

 

I. VENITURI TOTAL 510.000 lei

 

a) Alte taxe pentru utilizarea bunurilor (16.02.50) 10.000 lei

b) Alte venituri –Hot. 89/27.05.2013-Cons. Jud.Prahova (36.02.50) 500.000 lei

 

II. CHELTUIELI TOTAL 510.000 lei

 

Cap.55.02 « Dobânzi » + 890.000 lei

Titlul III Dobânzi + 890.000 lei

 

Cap. 65.02 ” Învătămănt ” – 48.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare

« Construire Centru de zi pentru copii « – 48.000 lei

 

Cap.68.02 ” Asistență socială ” + 48.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare

« Construire Centru de zi pentru copii « + 48.000 lei

 

Cap.66.02« Sănătate« 510.000 lei

Titlul VI Transferuri catre institurii publice (51.01.01) 10.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare« Reconstructie spital nou « 500.000 lei

(71.01.01)

Cap.70.02 « Servicii de dezvoltare publică » – 890.000 lei

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (56.01) – 19.940.000 lei

Titlul XVI Rambursări împrumuturi contractate pentru

finanțarea proiectelor cu finanțare U.E. (81.04) + 19.050.000 lei

 

B. BUGET CREDITE

 

CHELTUIELI TOTALE : 28.300.000 lei

 

Cap.70.07. -« Servicii de dezvoltare publică »

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (56.01) 28.300.000 lei

Reabilitare infrastructură publică urbana a orașului Sinaia

« Via –Sinaia Design-Verde Deschis «

Achiziționarea si instalarea de echipamente de supraveghere

necesare pentru cresterea siguranței

 

ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărări.

 

 

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HCL NR.92/17.06.2013 in format PDF: hcl92_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.