Administrație Publică

HOTARAREA NR. 94/2013

iulie 10, 2013

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1 ) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2) , lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

Având in vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primăriei orașului Sinaia ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                              SECRETAR

REMUS DAVID                                                                                                                                            BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.94/17.06.2013 in format PDF: hcl94_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.