Administrație Publică

HOTARAREA NR. 95/2013

iulie 10, 2013

Privind concesionare prin licitație publică a unor terenuri  din domeniul privat al orașului Sinaia, conform anexei 1, pentru realizarea de locuințe

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.12296 /30.05.2013 în care propune concesionarea prin licitație publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, conform anexei 1, pentru realizarea de locuințe ;

Văzând raportul comisiei de specialaitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrarilor de constructii;

In temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3 :

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă concesionare prin licitație publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, conform anexei 1, pentru realizarea de locuințe .

ART.2. – La licitație pot participa numai persoane fizice cu domiciliul în orașul Sinaia.

ART.3. – Aprobă documentația pentru licitație conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.

ART.4. – Prețul de pornire al licitației pentru fiecare teren este conform anexei 1.

ART.5. – Terenurile se concesioneaza pe 49 ani.

ART.6. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.7. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

 

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.95/17.06.2013 in format PDF: hcl95_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.