Administrație Publică

HOTARAREA NR. 96/2013

iulie 10, 2013

Privind închirierea pașunilor alpine ale Muntelui Furnica și Muntelui Cumpatu

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 12713/ 03.06.2013 privind necesitatea închirierii pașunilor alpine ale Muntelui Furnica și Muntelui Cumpatu ce aparțin orașului Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. “a” raportat la alin. (2), lit.”c” si art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.(1) Aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a următoarelor pașuni apartinând

Domeniului public al orașului Sinaia:

1. Pașunea Muntelui Furnica – 70 ha

2. Pașunea Muntelui Cumpatu- 42,5 ha

(2) Pășunile se închiriaza în vederea întreținerii, amenajării, îmbunătățirii calității acestora

și folosirii pentru creșterea animalelor.

(3) Pasunile identificate, sunt delimitate pe planurile de situație din Anexele 1 și 2 la

prezenta hotărâre.

ART.2.- Aprobă documentația pentru licitație conform anexelor 3,4,5 si 6, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Prețul de pornire a licitației este de 150 RON/ha/an, pasul de licitație fiind de 15 RON/ha.

ART.4. – Prețul de închiriere se va actualiza anual cu indicele inflației, prin act adițional la contractul de închiriere.

ART.5.– Durata de închiriere a pășunilor este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.6.– Plata chiriei se face în două rate: până la 30 iunie, respectiv 31 august ale fiecarui an.

ART.7. – Împuterniceste Primarul orașului Sinaia să semneze contractele de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a termenului de închiriere și actualizare anuală a chiriei cu indicele de inflație.

ART.8.– În cazul în care pe durata închirierii pașunilor, Primaria orașului Sinaia va executa unele lucrări de interes public, care vor afecta o parte din suprafața de pășunat, aceasta se va scade din suprafața totală a pașunii, printr-un act adițional la contractul de închiriere.

ART.9.– Veniturile realizate din închirierea pașunilor alpine vor fi folosite pentru amenajări funciare ale pășunilor, corecție de torenți și efectuarea unor lucrări cu caracter ecologic și turistic în zona montana.

ART.10.– Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.96/17.06.2013 in format PDF: hcl96_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.