Administrație Publică

HOTARAREA NR. 97/2013

iulie 10, 2013

Privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut în contractele de concesiune din anexa 1 și modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din aceste contracte, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 12350 /30.05.2013 prin care supune analizei modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractele de concesiune din anexa 1, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA și prelungirea cu 12 luni a termenului de începere a lucrărilor prevăzut în contractele de concesiune din anexa 1;

Având în vedere Referatul Departamentului Juridic nr. 12249/29.05.2013, prin care se recomandă prelungirea termenului de începere lucrări din contractele de concesiune pentru care s-a întârziat realizarea cadastrului și intabularea terenurilor concesionate;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractele de concesiune din anexa 1, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA, în calitate de proprietar al terenurilor concesionate.

ART.2. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut în contractele de concesiune din anexa 1.

ART.3. – Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractelor de concesiune din anexa 1 (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data rezilierii contractelor.

ART.4. – Aprobă modelul de act adițional pentru contractele de concesiune din anexa 1, conform anexei 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze actele adiționale la contractele de concesiune din anexa 1.

ART.6. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.97/17.06.2013 in format PDF: hcl97_2013

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.