Administrație Publică

HOTARAREA NR. 98/2013

iulie 10, 2013

Privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, în suprafața de 382 mp (nr. cadastral 22106, carte funciară nr. 22106) și Aleea Arțarului FN, în suprafața de 357 mp (nr. cadastral 22880, carte funciară nr. 22880), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998 și 14197/04.07.2011

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 12888/ 05.06.2013 prin care propune alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48, în suprafață de 382 mp (nr. cadastral 22106, carte funciară nr. 22106) și Aleea Arțarului FN, în suprafață de 357 mp (nr. cadastral 22880, carte funciară nr. 22880), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998 și 14197/04.07.2011, într-un singur lot în suprafață de 740 mp;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, în suprafață de 382 mp (nr. cadastral 22106, carte funciară nr. 22106) și Aleea Arțarului FN, în suprafață de 357 mp (nr. cadastral 22880, carte funciară nr. 22880), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998 și 14197/04.07.2011, într-un singur lot în suprafață de 740 mp, conform planului de situație anexat;

ART.2. Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze actul de alipire în față notarului public.

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 iunie 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.98/17.06.2013 in format PDF: hcl98_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.