Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99/2013

iulie 10, 2013

Privind vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Aleea Adrian Ghioca nr. 5, in suprafata de 259 mp, nr. cadastral 10097, carte funciara nr. 7766, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 26896/29.12.2006

Având in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană si Cadastru nr. 13502 /13.06.2013 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea către NEACȘU SILVIU MIHAIL, conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat în Sinaia, Aleea Adrian Ghioca nr. 5, în suprafață de 259 mp, nr. cadastral 10097, carte funciară nr. 7766, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 26896/29.12.2006.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 8 din Legea 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrarilor de construcții;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat in Sinaia, Aleea Adrian Ghioca nr. 5, în suprafață de 259 mp, nr. cadastral 10097, carte funciara nr. 7766, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 26896/29.12.2006, conform art. 8 din Legea 15/2003.

ART.2. – Aprobă vanzarea către NEACȘU SILVIU MIHAIL, conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat în Sinaia, Aleea Adrian Ghioca nr. 5, în suprafață de 259 mp, nr. cadastral 10097, carte funciara nr. 7766, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 26896/29.12.2006.

ART.3. – Prețul vânzării este de 21 euro/mp, fără TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Împuterniceste Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.6. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune in executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.99/17.06.2013 in format PDF: hcl99_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.